Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó
Humánszolgáltató dekorációs kép

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

#alapszolgáltatások #bölcsöde #gondozóház #idősotthon #gyermekjólét #hajléktalanellátás

Tiszaújváros Város hivatalos oldalára mutató link

Szolgáltatások

Alapszolgáltatások

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ az alapszolgáltatások szakmai egységen belül biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szociális szolgáltatásokat:
  1. étkeztetés,
  2. házi segítségnyújtás,
  3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
  4. nappali ellátás - idősek klubjai,
  5. nappali ellátás - fogyatékos személyek ellátása. 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam, valamint a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
 
Az alapszolgáltatásokat igénybevevők köre:
  • Tiszaújváros közigazgatási területén tartózkodó és bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, bevándoroltak és letelepedettek, hontalanok, a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyek, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalan személyek,
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 7.§ (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az előző pontban foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárai,
  • valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásban részesülők vonatkozásában, Tiszaújváros és a térség 9 településének közigazgatási területén élő személyekre.

Napsugár Bölcsőde

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár” Bölcsődéje a kisgyermekek napközbeni ellátását biztosítja, fenntartója Tiszaújváros Város Önkormányzata. 

Ezüsthíd Gondozóház

Az időskorúak gondozóházának feladata, hogy az idősek és a 18. életévüket betöltött beteg személyek teljes körű ellátását biztosítsa, amennyiben önmagukról egészségi állapotuk, vagy más egyéb ok miatt otthonukban időlegesen gondoskodni nem képesek és az otthonukban történő ellátásuk az alapszolgáltatás keretében, illetve családjukban nem biztosítható.

Ezüsthíd Idősek Otthona

Az „Ezüsthíd” Idősek Otthona tartós bentlakást nyújtó intézmény, mely az élethosszig tartó gondozást és ápolást biztosítja azoknak a rendszeres fekvő gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek, akik teljes körű ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorulnak, intenzív odafigyelést igényelnek, és akiknek a családtagjai a gondozással és ápolással járó feladatok ellátásában akadályozottak.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

„A gondban lévő ember segítésének egyik legjobb módja: egyszerűen vele lenni.”

Ellátási terület: Tiszaújváros közigazgatási területe

Család- és Gyermekjóléti Központ

A gyermekjóléti központ esetmenedzserei a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás, megelőző pártfogás) kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tervezett, komplex segítő tevékenységeket látnak el a Tiszaújvárosi Járásban, annak 16 településén élő kiskorúak vonatkozásában.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása 15 férfi és 2 női férőhellyel rendelkező hajléktalan személyek ellátását végző átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely azon Tiszaújváros közigazgatási területén élő hajléktalanok elhelyezését biztosítja, akik életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Hajléktalanok Nappali Melegedője

A nappali melegedő olyan szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény, amely a hajléktalan személyek nappali ellátását, valamint nappali tartózkodását biztosítja.