Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Ezüsthíd Idősek Otthona

Bekerülés feltételei

Az idősek otthonába történő felvételre jogosult az:

 • Aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az 1993. évi III. törvény 68/A. § (3) bekezdése alapján, valamit a gondozási szükséglet vizsgálatát szabályozó 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendeletben meghatározott értékelő adatlap alapján III. fokozatú, vagyis az egyén teljes ellátásra, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.
 • Aki betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem tudó, értékelő adatlap alapján III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező 18. életévét betöltött személy, amennyiben az ellátása más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
 • A gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények lehetnek, amelyek esetében a gondozási szükségletet mértékét nem kell az értékelő adatlap alapján vizsgálni, ha:
  • az ellátást igénybe vevő diagnózisaként a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata került megállapításra - az ellátást igénybevevő egyedül él és nyolcvanadik életévét betöltötte
  • az ellátást igénybevevő egyedül él és lakóhelye közműves vízellátás és közműves villamosenergiaellátás nélküli ingatlanban él
  • az ellátást igénybe vevő egyedül él és fogyatékossági támogatásban részesül
  • az ellátást igénybe vevő egyedül él I. fokozatú rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül
  • az ellátást igénybevevő egyedül él és munkaképességét 100 %-ban elvesztette, illetve legalább 80 %-os egészségkárosodást szenvedett

Az idősek otthonába történő felvételre az előzőekben felsorolt szempontokon túl az jogosult, aki: 

A kérelem benyújtását megelőzően legalább 10 éves folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és ez idő alatt tiszaújvárosi lakóhelyén élt, valamint a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhelyén él.

Az idősek otthoni ellátásának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetőjéhez benyújtani. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhez vétel napján nyilvántartásba veszi. A kérelem benyújtásakor a kérelmező tájékoztatást kap az ellátás feltételeiről. Amennyiben az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető írásban értesíti a jogosultat. Az intézmény vezetője a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik az igénybe vevők elhelyezéséről, és az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról értesíti a jogosultat, illetve hozzátartozóját.

Az elhelyezést megelőzően az ellátást igénylő környezetében az előgondozással és gondozási szükséglet felmérésével megbízott személy előgondozást végez, és elkészíti a kérelmező gondozási szükségletének felmérését. Az előgondozás során a megbízott személy átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról, valamint térítési díj mértékéről.

Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt. Az intézményvezető intézkedése ellen az ellátásban részesülő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az intézményvezető döntése ellen benyújtott panasz kivizsgálására, méltányosság gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.