Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Az Alapszolgáltatások igénybevételének módja

 

  • Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és formában.
  • Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő. A részlegesen korlátozott személy a kérelmét, a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjeszti elő.
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi szociális ellátás iránti kérelemről a szolgáltató intézményvezetője dönt, a jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. 
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét, elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz, Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett kifogással élhet.
  • A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és fogyatékosok nappali ellátása esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet, 1. sz. melléklet I. része szerinti az orvosi igazolást. 
  • Térítésmentesen biztosítandó ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet, 1. sz. melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot. A jogosultság megállapításakor a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni, beszámítani.
  • A szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezés napján nyilvántartásba kerül. 
  • Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. 
  • A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. Ingyenes ellátásban részesíthető az az ellátott, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét, konkrét összegben kell megállapítani és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybe vételét megelőzően írásban tájékoztatni, ha az ellátott a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkenését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
  • Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Várakozási lista
Az Alapszolgáltatások igénybevételét a kérelem benyújtását követően folyamatosan biztosítjuk, kivétel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ahol szabad készülék hiánya miatt várakozó lista alakulhat ki.